سپردن ملک

سپردن ملک

ملکی برای فروش دارین؟ میخواین راحت تر ملک خود را به فروش برسانید؟

ملکانا به شما کمک می کند ملک خود را هرچه راحت تر به فروش برسانید.

مراحل فروش فایل در ملکانا:

1. پر کردن فرم "سپردن ملک" در وبسایت ملکانا
2. تماس ملکانا با شما برای گرفتن اطلاعات دقیق ملک شما و تعیین زمان برای جلسه عکس برداری از ملک شما
3. عکس برداری توسط کارشناسان ملکانا و ورود اطلاعات شما به وب سایت ملکانا (کاملا رایگان)
4. مشتریان نهایی بعد از دریافت مشاوره از کارشناسان ملکانا با هماهنگی با مالکین جهت بازدید نهایی به آدرس ملک مراجعه خواهند کرد.
5. برگزاری جلسه در بنگاه معاملات ملکی و عقد قرارداد