تصرف عدوانی موردی خاص از دعاوی ملکی است که در آن فردی که به گفته ی مالک حقی ندارد وارد ملک شده و مالک را از آنجا بیرون انداخته است. وکیل دعاوی ملکی می تواند در این موارد وارد عمل شده و به استحقاق حق بپردازد.

دعاوی ملکی از همدیگر تفکیک می شوند تا مراجع قضایی راحت تر بتوانند در مورد آنها تصمیم گیری کنند و وکیل نیز بداند از چه قوانینی برای اثبات حق بهره ببرد.

وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعاوی ملکی

شرایط احراز تصرف عدوانی

در دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، شاکی که متصرف سابق ملک است و ادعا دارد که متشاکی که در حال حاضر متصرف ملک مذکور است، بدون رضایت او به صورت عدوانی و غیرقانونی به آن ملک تجاوز کرده و آن را از تصرف شاکی یا خواهان خارج کرده است.

منظور از عدوانی بودن تصرف، بدون رضایت، بدون مجوز و به طور کلی غیر قانونی بودن آن تصرف است که باید با شواهد و مدارک موجود و توسط وکیل دعاوی ملکی اثبات شود. در تصرف عدوانی همیشه مالکیت یک ملک، مورد اختلاف نیست به عنوان مثال ممکن است مستاجری که به مدت دو سال یک ملک را اجاره کرده است، توسط مالک از ملک بیرون انداخته شود و در این صورت مستاجر می تواند پرونده ی تصرف عدوانی را به کمک یک وکیل دعاوی ملکی به جریان اندازد زیرا حق استفاده از ملک را برای دو سال دارد.

همچنین عدوانی بودن تصرف متشاکی دلیلی بر مشروع بودن تصرف شاکی نیست و ممکن است تصرف شخص سابق یا شاکی نیز عدوانی بوده باشد. پس این دعاوی ملکی هم از سمت مالک و هم غیر مالک می تواند طرح شود. وکیلی دعاوی ملکی این موارد را نیز باید بررسی کند.

مورد دیگری که وجود دارد این است که دعوای تصرف عدوانی ممکن است بین متصرفین مشترک یک ملک هم رخ دهد. بدین صورت که یک یا چند تا از مالکین مانع تصرف مابقی مالکان از ملک شوند.

وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعاوی ملکی

نکاتی در مورد تصرف عدوانی و وکیل دعاوی ملکی

ارکان دعاوی تصرف عدوانی و اثبات آن باید توسط وکیل دعاوی ملکی و یا خواهان انجام گیرد تا پرونده قابل پیگیری باشد. بدین صورت که از مدارکی مانند اسناد مالکیت، اجاره نامه، شاهد شهود و … در این زمینه استفاده کرد که صد البته باید مدارک محکمه پسند و معتبر باشند.

در متن قوانینی که مربوط به دعاوی تصرف عدوانی است هیچ زمانی برای سابقه ی تصرف ذکر نشده است. هر چند برخی از حقوق دانان معتقدند این زمان باید به حد کفایت برسد اما وکیل دعاوی ملکی می تواند با مشخص کردن مالکیت و یا حق فرد شاکی، ادعای حق کند.

البته باید زمانی شکایت فرد شاکی انجام گرفته باشد که از تاریخ تصرف عدوانی بیشتر از یک ماه نگذشته باشد.

وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعاوی ملکی

دست بردن متصرف عدوانی در ملک و قوانین مربوط به آن

یک مسئله ی دیگر ممکن است در دعوای تصرف عدوانی نیز وجود داشته باشد و آن نیز دست بردن متصرف در ملک است. به عنوان مثال ممکن است فرد بنا یا درختانی در ملک ایجاد کرده باشد که در این صورت حکم به تخریب بنا و قطع درختان و مواردی از این قبیل داده می شود. همچنین اگر متصرف تخریب قسمتی از بنا را نیز انجام داده باشد، وکیل دعاوی ملکی می تواند ادعای حق کند و فرد متصرف در صورتی که عدم وجود حق او در ملک اثبات شود باید ملک را به حالت اولی که آن را تصرف کرده است به صاحب ملک برگرداند. البته طرفین دعوا نیز می توانند در این مورد به توافق برسند و از تخریب بنا و … جلوگیری شود.

البته اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ اجرای حکم مربوط به تخریب بنا و سایر دستکاری های متصرف در ملک، متصرف ثانویه مدعی مالکیت نسبت به ملک شود، ادعای وی باعث توقف تخریب بنا و دستکاری های او در ملک می شود و تا احراز کامل موضوع این توقف ادامه خواهد داشت.

در این مواقع کمک گرفتن از یک وکیل دعاوی ملکی لازم است و فرد باید با بهره گرفتن از دانش و تجربه ی وکیل به یافتن راه حل بپردازد.

یک نکته که فرد شاکی باید حتماً آن را مد نظر قرار دهد این است که به هیچ عنوان تصرفی و یا دستکاری در اقداماتی که متصرف انجام داده است نبرد؛ زیرا اگر بنایی احداث شده باشد و فرد خواهان آن را تخریب کند؛ و فرد خوانده بتواند اثبات کند که ملک متعلق به اوست می تواند بر علیه او شکایت کردن و قضیه کاملاً برعکس شود در این صورت علاوه بر از دست دادن ملک، باید خسارت هایی را که به وجود آورده نیز بپردازد.

افراد می توانند به این مسئله توجه داشته باشند که صرف ایجاد دعاوی لزوم وکیل دعاوی ملکی را ایجاد نمی کند. بلکه برای بهره گیری بهتر از معاملات خود و عدم ایجاد این مشکلات فرد می تواند در هر زمانی از یک وکیل خبره برای مشورت و شروع کار بهره ببرد.