عضو كميسيون عمران مجلس اعلام كرد كه طرح ماليات بر عايدي مسكن طرح نويني است كه راه سودهاي غيرقانوني را بر سوداگران مي بندد. براساس پيش بيني هاي اين طرح خانه اولي ها و توليدكنندگان مسكن از پرداخت ماليات معاف هستند.

آقاي قلي الله قلي زاده به اين طرح اشاره كرده و تاكيد كردند كه خانه اولي ها و توليدكنندگان خانه از پرداخت ماليات معاف هستند و اين چنين طرحي براي مقابله با سوداگران مسكن تهيه و اجرا مي شود.

ايشان بر تاكيد بر اين طرح افزودند كه اميدواريم تا پايان امسال اين چنين طرحي تصويب شود بخاطر اين كه با قيد فوريت در خانه ملت مطرح شده است.

ايشان به تعديل قيمت در بازار مسكن اشاره كرده و عنوان كردند كه اگرچه تعديل قيمت محسوس نيست ولي كاهش مجدد ارز باعث شده تا بازار مسكن نوسانات خيلي كمي را تجربه كند و همين امر مي تواند به تثبيت بازار مسكن كمك كند.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز