تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک مسکن در شهر های مختلف متفاوت است که در ادامه مبلغ وام و مدت زمان بازپرداخت آن به تفکیک شهر گزارش شده است.

سردرگمی متقاضیان ناشی از تنوع تسهیلات بانکی سبب شده در ادامه انواع وام مسکن را به تفکیک شهر ها و با جزئیات تمام تشریح نماییم. افراد زیادی هستند که با شنیدن نام متنوع تسهیلات بانکی، همچون وام جعاله، وام نوسازی، وام ساخت، وام خرید و وام های نوسازی و تعمیر دچار سردرگمی می شوند از این رو ارائه اطلاعات به صورت یکجا و دسته بندی شده خالی از لطف نیست.

الف- تسهیلات خرید خانه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم که تنها قابل استفاده برای خانه اولی هاست. این وام را می توان به همراه وام جعاله از بانک مسکن دریافت کرد. لازم به توضیح است که متقاضیان فردی در خارج از بافت های فرسوده می توانند برای دریافت این نوع وام تقاضای خود را ثبت نمایند.

متقاضیان ساکن پایتخت

برای متقاضیان تهرانی سقف این وام تا ۸۰ میلیون تومان تعریف شده و متقاضی برای دریافت این وام نیاز است ۴۰ میلیون تومان پول را به مدت یکسال در بانک سپرده گذاری کند.

دریافت کننده وام می بایست در بازه ای ۱۲ ساله مبلغ دریافت کرده را با سود ۸ درصد به بانک برگرداند. اقساط ماهانه این بانک ۸۶۵ هزار تومان تعریف شده است. بانک به عنوان ضمانت بازپرداخت وام، سند خانه خریداری شده را دریافت می کند و تا انتهای بازپرداخت اقساط سند در رهن بانک باقی می ماند.

در شهر ها و مراکز استان هایی که جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر دارند

۶۰ میلیون تومان به متقاضیان این نوع وام پرداخت می شود که متقاضی نیاز است ۳۰ میلیون تومان را به مدت یکسال در بانک پس انداز کند.

مدت زمان تعریف شده برای بازپرداخت اقساط این وام ۱۲ سال تعریف شده است و سود آن ۸ درصد است. متقاضی نیاز است ماهانه مبلغ ۶۴۹ هزار تومان را به عنوان اقساط این وام پرداخت نماید.

شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر

مبلغ تعریف شده برای این نوع وام ۸۰ میلیون تومان می باشد مشروط بر آن که متقاضی به مدت یکسال مبلغ ۴۰ میلیون تومان را در بانک سپرده گذاری کند.

سود تعیین شده برای این نوع وام ۸ درصد می باشد و مدت بازپرداخت آن به ۱۲ سال می رسد ضمن این که نیاز است دریافت کننده وام ماهانه اقساطی به مبلغ ۸۶۵ هزار تومان به بانک پرداخت نماید.

ب- وام خرید مسکن از طریق اوراق بهادار، این وام را می توان همراه با وام جعاله و بدون سپرده دریافت کرد. افراد واجد شرایط متقاضیان فردی و خواهان خرید خانه در بافت های غیر فرسوده هستند.

تهران

سقف این نوع تسهیلات برای متقاضیان تهرانی ۶۰ میلیون تومان می باشد که در قبال این مبلغ نیاز است ۱۲۰ برگه تسه خریداری گردد. بازپرداخت تعیین شده برای این وام، ۱۲ سال می باشد ضمن این که سود تعریف شده برای این وام و اقساط ماهانه اش به ترتیب ۱۷٫۵ درصد و ۹۹۲ هزار تومان است.

در شهر ها و مراکز استانی که بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند

ساکنان مراکز استان و شهر هایی با جمعیت بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر می توانند در راستای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نام نویسی کنند. به ازای این مبلغ خرید ۱۰۰ برگه تسه ضروری است. سود تسهیلات دریافتی از محل اوراق بهادار ۱۷٫۵ درصد می باشد ضمن این که بازپرداخت آن ۱۲ ساله است و اقساط ۸۳۲ هزار تومانی به ازای هر ماه برای آن تعریف شده است.

در شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر

سقف وام در نظر گرفته شده برای این متقاضیان ۴۰ میلیون تومان می باشد و دریافت کننده وام نیاز است ۸۰ برگ تسه خریداری کند. مدت بازپرداخت اقساط و سود این وام همچون موارد قبلی به ترتیب ۱۲ سال و ۱۷٫۵ درصد می باشد ضمن این که اقساط ماهانه آن ۶۶۱ هزار تومان است.

ج- وام جعاله بانک مسکن

-این نوع وام از بانک عامل بخش مسکن قابل تهیه است، امکان دریافت این وام به همراه وام صندوق یکم و وام ۲۰ میلیونی حساب سپرده ممتاز قابل دریافت است. لازم به توضیح است که متقاضی وام جعاله می بایست ۴۰ برگه بهادار برای دریافت این میزان وام تهیه نماید.

-از دیگر بانک ها

مبلغ این نوع وام جعاله به ۱۰ میلیون تومان می رسد ضمن این که نیازی به خریداری اوراق بهادار نیست. بازپرداختی سه ساله برای آن لحاظ شده است و از سودی ۱۸ درصدی بهره مند است. اقساط ماهانه آن ۳۶۱ هزار تومان می باشد.

د- وام بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن، قابل دریافت توسط کسانی که سقف تسهیلات از محل حساب سپرده ممتاز را دریافت کرده اند

زوجین

زوجین می توانند تسهیلاتی به ارزش ۲۰ میلیون تومان دریافت نمایند، نیازی به تهیه اوراق بهادار نیست ضمن این که سود تعریف شده برای این نوع وام ۱۸ درصد می باشد و از بازپرداختی ۵ ساله بهره مند است. گفتنی است اقساط تعریف شده برای آن ماهانه ۵۰۷ هزار تومان است.

برای متقاضیان فردی

متقاضیان فردی می توانند ۱۰ میلیون تومان وام دریافت کنند بدون این که اوراق بهادار خریداری نمایند. بازپرداخت این نوع وام، ۵ ساله تعریف شده است ضمن این که سود وام ۱۸ درصد است و اقساطی به ارزش ۲۵۳ هزار تومان برای آن تعیین شده است.

ه- وام احداث مسکن روستایی

دریافت این وام در تمام بانک های عامل با شرایط مشابهی همراه است

مبلغ تعیین شده برای این وام در تمام روستا فارغ از جمعیت و محروم بودن یا نبودن آن ها به یک میزان بوده و معادل ۲۵ میلیون تومان می باشد. مبلغ تعریف شده برای اقساط این نوع تسهیلات ۷۴۹ هزار تومان است ضمن این که سود و زمان بازپرداخت آن به ترتیب ۵ درصد و نهایتا سه سال تعریف شده است.

  • منبع خبر : شهرخبر