پيش‌بينی قيمت مسكن برای سال‌های بعد

پيش‌بيني قيمت مسكن هميشه يكي از دشوارترين كارها بوده است. كارشناسان فكر مي‌كنند كه قيمت مسكن طي ماه‌هاي بعد به شدت افزايش بيابد. افزايش قيمت مسكن همه متقاضان مسكن را به شدت شوكه كرد. درصورتيكه دولت در زمينه ارز و سكه به درستي عمل نكند، قيمت‌هاي مسكن دوباره به شدت افزايش خواهد يافت.

كارشناسان معتقدند كه دولت نمي‌تواند بر بازار ارز و سكه كنترلي داشته باشد. افزايش قيمت‌ها باعث افزايش قيمت مسكن شده است و هنوز افزايش تقاضا بازار مسكن را به ركود نكشانده است. خريد مسكن توسط سوداگران و مردم باعث شده تا قيمت‌هاي مسكن با يك روند غيرقابل پيش‌بيني رشد كند.

پيش‌بينی قيمت مسكن كار دشوار و عجيبي است و برخي از كارشناسان حتي به خاطر وجود عوامل ناشناس از پيش‌بيني قيمت مسكن عاجزند. در حال حاضر ارز و سكه بازار مسكن را كنترل مي‌كند. مردم مي‌توانند با اندوخته‌هاي ارز و سكه بازار مسكن را دوباره پر رونق كنند. ادامه سوددهي معاملات مسكن در نهايت باعث ركود بازار مسكن خواهد شد و البته قيمت‌ها بار ديگر هم افزايش نخواهد يافت.

هزينه‌ها، باری سنگين بر دوش بازار مسكن

كارشناسان معتقدند كه بازار مسكن در طول ۵ سال در حالت ركود به سر مي‌برد و حتي مسكن از برخي شاخص‌ها مانند تورم عقب مانده بود. مسكن در حدود ۶۰ درصد از تورم عقب است. البته كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند كه بازار مسكن دچار ركود خواهد شد. البته افزايش نقدينگي باعث ركود مسكن نشده بلكه افزايش هزينه‌ها باعث شده تا قيمت مسكن به يك باره رشد كند. پيش‌بيني قيمت مسكن امري دشوار نيست ولي بايد با تكيه بر عوامل موثر اين كار به انجام برسد.

پيش‌بينی قيمت مسكن 1

مسكن قربانی هميشگی تورم

افزايش هزينه‌ها باعث شده تا قيمت مسكن به شدت افزايش بيابد. قيمت مسكن در راستاي افزايش تقاضا ايجاد مي‌شود و دوباره معاملات مسكن رونق مي‌گيرد. اگر دوباره بازار مسكن رونق نداشته باشد ركود تورمي به سراغ مسكن هم خواهد آمد و اين چنين اتفاقي براي بازار مسكن اتفاق خوبي نيست.

سرمايه‌های سرگردان، عامل ركورد بازار مسكن

كارشناسان معتقدند كه قيمت مسكن طي ماه‌هاي اخير در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش داشته است. افزايش هزينه‌ها باعث افزايش نرخ‌هاي مربوط به مسكن شده است ولي بازهم قيمت مسكن نسبت به برخي شاخص‌ها تفاوت‌هاي خيلي زيادي دارد.

دولت مي‌تواند با كنترل سرمايه‌هاي سرگردان، بازار مسكن را هم كنترل كند. عدم كنترل قيمت‌ها باعث خواهد شد تا دوباره قيمت‌ها در بازار مسكن دوباره افزايش بيابد.

بازار سكه و ارز همچنان براي مردم جذاب بوده و بنابراين مردم هرگز در بازار مسكن سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و نتايج سرمايه‌گذاري در ارز و سكه زودبازده و جذاب است. پيش‌بيني قيمت مسكن با تكيه بر عوامل مختلف مي‌تواند كار آساني باشد.

در حال حاضر قيمت مسكن تهران به شدت افزايش يافته و باعث شد تا مستاجران تهراني به حاشيه شهرها رانده شوند و حاشيه‌نشيني به شدت افزايش يافته است. پيش‌بيني قيمت مسكن تهران كار سختي نخواهد بود ولي بايد با عوامل موثر اين كار به انجام برسد.

فراتر از ركود، بخش مسكن در آستانه يک بحران كاملا جدی

اكنون بازار مسكن در حال ركود قرار گرفته و ديگر معامله‌اي انجام نمي‌شود. البته اقتصاد كشور در اين حالت قرار دارد و بايد براي برون‌رفت از بحران يك برنامه دقيق و منسجمي انجام شود. حتي برخي كارشناسان هرگز در بازار مسكن پيش‌بيني نمي‌كنند و معتقدند كه بايد اقدامات جدي به انجام برسد.

تثبيت نرخ بانكي باعث ايجاد معاملاتي در بازار مسكن شد و اثرات آن در بازار مسكن مشهود است. ورود بانك‌ها به بخش مسكن باعث ايجاد آشفتگي‌هايي در بازار مسكن شده است.

براي برون‌رفت از بحران اقتصادي در كشور بايد شركت‌هاي دانش بنيان بتوانند راه حل‌هاي جامعي را ارائه دهند تا خيلي از مشكلات اقتصادي حل شود. پيش‌بيني قيمت مسكن تهران بايد توسط كارشناسان مسكن به انجام برسد تا نتيجه بخش باشد.

پيش‌بينی قيمت مسكن 2

قيمت مصالح ساختمانی با رشد ۴۰ درصد

در حال حاضر قيمت مصالح ساختماني به شدت افزايش يافته است. در حال حاضر قيمت مسكن در برخي مناطق تهران به شدت افزايش يافته و از تورم هم پيشي گرفته كه در واقع يك رشد كاذب است. البته افزايش قيمت مصالح ساختماني با افزايش قيمت مسكن نامرتبط است. در برخي مناطق تهران مانند منطقه ۵ قيمت مسكن تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش يافته و بايد با آن برخورد شود تا دوباره به قيمت‌هاي منطقي خود بازگردد.

دولت مي‌تواند براي ساخت و ساز تسهيلاتي را ايجاد كند تا با اين روش قيمت مسكن دوباره به حالت اوليه خود بازگردد.

تغييرات شگرف قيمت مسكن در طول يک ماه

نوسانات ارز و سكه، بازار مسكن را متحول كرده و در طول يك ماه بازار مسكن متلاطم شده است. البته اين چنين افزايشي غيرمنطقي بوده و بايد با راهكارهايي اين مشكل را حل كرد.

البته ۷۹ درصد شهروندان تهراني معتقدند كه بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري دوباره رونق خواهد گرفت و قيمت مسكن از صفر به ۲۰ درصد افزايش مي يابد. برخي معتقدند كه قيمت مسكن از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت و فقط ۵ درصد مردم و كارشناسان معتقدند كه مسكن تا حدود ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. رشد قيمت‌هاي باعث ركود مسكن خواهد شد.