به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، جهش قیمت مسکن بر افزایش خط فقر اثرگذار بوده است، به گونه ای که خر فقر علی الخصوص در پایین شهر تهران مرز ۲۵ درصد را هم رد کرده و احتمالا به بیش از این مقدار رسیده است.

عبدالله مشکانی، به گزارش های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و این طور گفت: به رغم این که میزان خط فقر بر اساس گزارش ارائه شده، ۲۵ درصد برآورد شده است با این حال به نظر می رسد خط فقر در واقعیت از این رقم بسیار بیشتر است. وی این طور صحبتش را ادامه داد: مهم ترین سؤالی که در خصوص رقم گزارش شده مطرح می شود این است که در کدام منطقه تهران در خصوص خط فقر بررسی به عمل آمده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، تفاوت قیمت ها در شمال و جنوب تهران کاملا فاحش است و با توجه به گرانی های اخیر و رشد بی محابای قیمت ها انتظار می رود خط فقر در قسمت های جنوبی تهران به مقدار زیادی با ۲۵ درصد فاصله داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این که رشد قیمت در ماه های اخیر زندگی را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده است اذعان نمود: از جمله روش های اثر گذار بر کاهش قیمت مسکن طرح های مالیاتی است. مشکانی با تأکید بر این که اجرای چنین طرح هایی در بلند مدت نتیجه خواهد داد گفت: آن چه در کوتاه مدت می تواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد رشد نقدینگی است.

وی از دیگر عواملی که قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار خواهد داد به قیمت زمین اشاره کرد و اظهار داشت: اولین گام در مدیریت قیمت مسکن، مدیریت هوشمندانه نقدینگی است. به گفته این کارشناس اقتصادی، با کنترل توأمان رشد نقدینگی و قیمت زمین در بلند مدت متعادل سازی قیمت مسکن امکان پذیر خواهد بود.

مشکانی بار دیگر تأکید کرد: به واسطه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن می تواند تغییر مثبت قیمت مسکن را در کوتاه مدت شاهد بود. به گفته این کارشناس اقتصاد، به واسطه اجرای این طرح، قیمت مسکن کاهش را تجربه می کند ضمن این که درآمد مالیاتی کشور نیز رشد را شاهد خواهد بود.

آخرین گزارشاتی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده است، وضعیت خط فقر در تهران در سال های ۹۷ و ۹۵ را روایت کرده که با استناد به ارقام ارائه شده، خط فقر در تهران در سال ۹۵ و ۹۷ برای یک خانواده ۴ نفره به ترتیب ۲ میلیون و ۷۶ هزار تومان و ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان بوده است.

بر این اساس می توان ادعا کرد میزان رشد خط فقر در سال جاری در مقایسه با آن چه برای سال ۹۵ گزارش شده با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی در خانواده های ۴ نفره همراه بوده است. بر این اساس تعداد افرادی که در سال ۹۷ زیر خط فقر قرار داشته اند در مقایسه با شمار افراد زیر خط فقر در سال ۹۵ بیشتر بوده است.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز