شیر محمد شاکر برآبادی، رئیس کمیته تربت جام، از ضرورت ساخت مسکن برای خانواده های دارای یتیم خبر داد و اذعان نمود: برای سی خانواده ساخت مسکن را آغاز خواهیم کرد.

ایشان در حاشیه مراسم تحویل منزل به مددجویان، تعداد افراد تحت پوشش را جزئی تر تشریح نمودند و این طور گفتند: تعداد ایتام تحت پوشش به ۱۲۰۰ نفر می رسد ضمن این که فرزندان طرح محسنین نیز ۴۷۰ نفر گزارش شده اند. به گفته این مقام مسئول تعداد حامیان نیکوکار در تربت جام هزار و ۶۵۰ نفر می باشد.

ایشان در ادامه صحبت هایشان به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های کمیته امداد، خانه دار کردن خانواده ها را عنوان کردند و تصریح نمودند: تعداد خانواده هایی که دارای فرزندان و محسنین فاقد مسکن هستند به ۱۲۰ خانواده می رسد. وی تأکید کرد این آمار مربوط به خانوار های ساکن مناطق شهری و روستایی می باشد.

این مقام مسئول با تأکید بر این که بیشتر خانوار های فاقد مسکن در مناطق روستایی زندگی می کنند افزود: اعتبار مورد نیاز برای احداث ۱۲۰ واحد مسکونی در شرایط فعلی چیزی حدود به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می باشد که این مهم با حمایت نیکوکاران محقق خواهد گردید. به گفته رئیس کمیته تربت جام، تلاش های دولت و هزینه های دولتی برای پیشبرد این اهداف پاسخگو نیست.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: در راستای ساخت ۳۰ مسکن مددجویی در یک بازه هشت ماهه در سال جاری اعتباری به ارزش دو میلیارد تومان هزینه شده که چیزی حدود به ۷۰ درصد خانه ها متعلق به مناطق روستایی بوده اند. وی عنوان کرد: ساخت این واحد ها با نظارت بنیاد مسکن و حمایت های کمیته به مراحل پایانی رسیده است.

  • منبع خبر : مهر نیوز