مشاهده فایل های عرضه شده در بازار رهن و اجاره حاکی از آن است که بسیاری از موجران مایلند واحد های مسکونی را با نرخ گران در اختیار مستأجران قرار دهند. به عبارتی تمایل موجران به دریافت اجاره زیاد است و کمتر عرضه کننده ای را می توان مشاهده کرد که راغب باشد ملکش را به صورت رهن کامل در اختیار مستأجر قرار دهد.

واسطه های ملکی عنوان می کنند: در حال حاضر تعداد خانه هایی با رهن کامل بسیار اندک است و از میان تمام فایل های عرضه شده در بازار رهن و اجاره، تعداد کمی مسکن با رهن کامل به چشم می خورد. واسطه های ملکی می گویند: تنها در مواردی می توان رهن کامل را مشاهده کرد که مالک با کسری بودجه طرف است به عبارتی عموما آن دسته از مالکانی حاضر می شوند ملکشان را به صورت رهن کامل در اختیار مستأجر قرار دهند که به تازگی خانه را خریداری کرده اند و چون مالک بخشی از هزینه را در اختیار ندارد ترجیح می دهد کسری موجود را با ارائه منزل به صورت رهن کامل تأمین نماید.

با این وجود در بیشتر فایل های عرضه شده، مالک مایل بوده ملک را به صورت اجاره به مستأجر واگذار نماید.

به گفته مشاوران املاک این مسئله ای است که در بیشتر مناطق تهران به چشم می خورد. واسطه های ملکی عنوان می کنند در بیشتر موارد زمانی که مستأجر بیان می کند توانایی پرداخت چنین هزینه ای را ندارد، موجر از مبلغ ودیعه می کاهد و بر نرخ اجاره می افزاید و کمتر حاضر می شود ودیعه را افزایش و نرخ اجاره را کاهش دهد. به گفته مشاوران ملاک، طی ماه های اخیر رشد اجاره ها به گونه ای بوده که بسیاری از مستأجران تمایلشان را به تمدید قرارداد از دست داده اند و از این امر منصرف شده اند. بررسی فایل های عرضه شده در دو بازار خرید و اجاره مسکن نیز مؤید همین امر است. در برخی از منطقه های تهران، مالکان واحد هایی با ۵۰ تا ۷۰ متر مربع، ودیعه ای کمتر از ۲۰ میلیون تومان را پیشنهاد داده اند و در مقابل اجاره بهای بیش از ۱ میلیون تومان را طلب نموده اند.

از بازار اجاره چه خبر؟

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز