بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بایستی بازسازی بافت های فرسوده را در دستور قرار داده و چنین بافت هایی را احیا نمایند.

بر اساس جلسه برگزار شده در دوشنبه هفته گذشته در مجلس، بازسازی بافت های فرسوده توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، دومین ماده این طرح به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موظف شده از مرمت و بازسازی بافت های تاریخی فرهنگی حمایت کرده و در این راستا گام های محکمی بردارند.

الف- بر اساس مشارکت های وزارت خانه های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حداکثر تا دو سال پس از تصویب این طرح، محدوده بافت های تاریخی و فرهنگی روستا ها و شهر های تاریخی را مشخص نمایند.

ب- بر اساس مشارکت های وزارت خانه های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهایتا تا ۶ ماه بعد از تصویب این قانون، برای حفاظت و بازسازی بافت های فرسوده تاریخی و فرهنگی، چارچوب هایی تعیین گردد که این امر می تواند کیفیت ساکنان چنین محدوده هایی را ارتقا بخشیده و افزایش دهد.

پ- نهایتا تا یک سال پس از تصویب این طرح، در راستای کنترل بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی از مکان ها و ابنیه های مختلف، دستورالعمل هایی تعیین و ابلاغ گردد با این نگاه که فعالیت ها نخست به بخش های غیردولتی واگذار شود.

بر اساس به تصویب رسیدن سومین ماده از این طرح، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن موظف گردیدند، با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری ها نهایتا تا ۵ سال بعد از به تصویب رسیدن این قانون، طرح هایی را برای حفاظت از بافت های فرسوده، مشخص کرده تا اجرای آن از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری و یا به واسطه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، پیاده سازی این طرح ها را در دستور کار قرار دهند. لازم به توضیح است که برای اجرای دومین و سومین ماده این قوانین، حقوق مالکانه مردم، رعایت گردد.

  • منبع خبر : مهر نیوز