صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: توسعه واحد های مسکونی مهر به عنوان راهی جهت کاهش و یا افت قیمت مسکن شناخته می شود.

وی افزود: شرایط بازار اجاره بها بحرانی است و نرخ اجاره بها دائما در حال افزایش است، به گونه ای که حتی اقشار متوسط جامعه هم نمی توانند نرخ های تعیین شده برای اجاره بها را بپردازند و این وضعیت لازمه رسیدگی سریع می باشد.

ایشان ادامه دادند: رشد دائم قیمت مسکن و نرخ اجاره بها نشان می دهد این بازار از نگاه دولت دور مانده است و گویا دولت هیچ راهکار و سیاستی برای تعدیل بخشی قیمت ها در این بازار ندارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با برخی از معاونان وزارت راه و شهرسازی به کررات جلساتی در این خصوص برگزار شده است، با این حال آن ها برنامه جامع و دقیقی برای کنترل نرخ اجاره بها نداشته اند، که این فاکتور سبب شد جمعی از نمایندگان از آن ها انتقاد نمایند.

ایشان با تأکید بر این نکته که انتظار ما از دولت درک شرایط مردم برای خرید و اجاره مسکن است، اظهار داشت: با توجه به برنامه هایی که از دولت مشاهده می کنیم، در دست داشتن برنامه ای مدون برای مهار قیمت ها و سیاست هایی که بتواند رشد بی محابای قیمت را مهار کند، دور از انتظار است.

ایشان با بیان این که تجدیدنظر در برنامه هایی که دولت برای کنترل بازار مسکن اتخاذ کرده است، ضروری می باشد، عنوان نمودند: در دولت قبل طرح هایی برای تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد اجرا شد و سیاست هایی عملیاتی گردید که انتظار می رود دولت کنونی، نواقص آن را شناسایی نموده و آن ها را در شرایط فعلی برطرف نماید که از جمله آن طرح ها می توان به پروژه بزرگ مسکن مهر اشاره نمود.

وی با اشاره به این که توسعه مسکن مهر، راهکاری کمک کننده است اظهار نمود: ما بر این باوریم از میان برداشتن نواقص مسکن مهر، راهگشاست و در بهبود شرایط فعلی بسیار کمک کننده می باشد.