محمدحسن علمداری به عنوان مدیرامور اعتباری بانک مسکن، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات مسکن در حوزه ساخت به سازندگان و انبوه سازان توضیحاتی ارائه نمود و جزئیاتی را بیان کرد.

وی با اشاره به این که سازندگانی که مایل به ساخت واحد های مسکونی در بافت های فرسوده شهری هستند می توانند همچون دیگر سازندگان وام های در نظر گرفته شده برای آن ها را أخذ نمایند، و برای این دسته از افراد محدودیت هایی در راستای دریافت وام مسکن وجود ندارد.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: تمام راه هایی که سازندگان واحد های مسکونی به آن متوسل می شوند تا وام ساخت مسکن دریافت کنند برای سازندگان واحد های مسکونی در بافت های فرسوده نیز باز است و آنان که مایلند در بافت های فرسوده شهری دست به ساخت مسکن بزنند نیز می توانند به این روش ها روی آورند. با این وجود برای این دسته از افراد بر اساس قانون و به شکل اختصاصی شیوه مبرهن و منحصر به فردی در راستای اخذ وام مسکن وجود دارد به عبارتی آنان که هدفشان نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری است می توانند به شیوه هایی که مختص آن هاست روی آورند.

ایشان با اشاره به این نکته که سود در نظر گرفته شده برای وام ساخت مسکن در مناطقی به جز بافت های فرسوده در شرایط کنونی ۱۸ درصد می باشد، عنوان کردند: نوعی از تسهیلات وجود دارد که تنها در اختیار سازندگان مسکن در بافت های فرسوده قرار می گیرد و به عنوان تسهیلات ارزان قیمت از آن یاد می شود. به گفته علمداری سود این تسهیلات ۹ درصد است.

علمداری در بخشی از صحبت هایش اذعان نمود: چنانچه شرکت بازآفرینی شهری، سازنده ای را به بانک برای دریافت وام ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری، معرفی نماید، در این صورت چنین سازندگانی خواهند توانست وام ساخت مسکن را با سود ۹ درصد دریافت نمایند، بنابراین تنها در این صورت است که سازنده موفق به دریافت وام ساخت با نرخ ۹ درصد خواهد شد و به این دسته از افراد حتما تسهیلات ارزان قیمت اختصاص داده خواهد شد.

وی با بیان این که در سال های گذشته با مشکلاتی در تخصیص وام ارزان قیمت به سازندگان مسکن در بافت های فرسوده همراه بودیم، اذعان نمود: دلیلش را می توان عدم پرداخت یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن توسط دولت نام برد. ایشان ادامه دادند: با این حال به تازگی دولت در راستای رونق بخشیدن به ساخت مسکن در بافت های فرسوده، ۹ درصد از سود تسهیلات ساخت مسکن که در حال حاضر ۱۸ درصد می باشد را به سازندگان اختصاص می دهد که این رقم از محل وجوه اداره شده تحت عنوان یارانه سود، تأمین و تهیه می گردد. ایشان ادامه دادند: چنانچه شرکت بازآفرینی شهری این سازندگان را به بانک معرفی نماید آنگاه بانک چنین مبالغی را در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار سازندگان قرار خواهد داد.

ایشان با اشاره به این نکته که تا قبل از سال ۹۷، وام های اختصاص داده شده به سازندگان مسکن در بافت های فرسوده با همان سود ۱۸ درصد بوده است، دلیلش را عدم تأمین یارانه سود این دست از تسهیلات نام برد و اظهار داشت: از سال ۹۷ به بعد بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و اقداماتی که در راستای تأمین یارانه سود این گونه تسهیلات به عمل آمد، سازندگان مسکن در بافت های فرسوده شهری موفق به دریافت وام ساخت مسکن با سود ۹ درصد شدند.

بر اساس آمار های گزارش شده، تعداد آنان که تا قبل از سال ۹۷ از تسهیلات نوسازی استفاده نموده اند به سازندگان ۵۱ هزار مسکن می رسد، حال آن که میزان تسهیلات پرداخت شده در تهران ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است و در مراکز استان ها و شهر هایی که جمعیتشان بیش از ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده، ۴۰ میلیون تومان گزارش گردیده است. در دیگر شهر ها این رقم به ۳۰ میلیون تومان می رسد.

به گفته این مقام مسئول، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این دست از سازندگان قرار می گیرد مشروط به این که یارانه سود تأمین و تهیه گردد. علمداری افزود: در ضمن مراجعی همچون شرکت بازآفرینی شهری و وزارت راه و شهرسازی نیز باید چنین افرادی را به بانک معرفی کنند.

وی از آمادگی بانک مسکن در راستای تحقق اهداف بازآفرینی بافت های فرسوده شهری خبر داد و عنوان نمود: بانک مسکن برای نیل به این هدف با دولت همکاری خواهد کرد و تسهیلات اعلام شده را بر اساس دستورالعمل ها و تفاهم نامه ها در اختیار واجدین شرایط قرار خواهد داد.

  • منبع خبر : شهرخبر