بر اساس گزارش های ارائه شده، کنترل و مدیریت بازار مسکن به تنهایی توسط وزارت راه و شهرسازی امکان پذیر نیست، از این رو انتظار می رود دولت هم در این مسیر با این وزارت همراه شده تا سیاست های صحیحی در زمینه مسکن اتخاذ گردد. با این حال برای این که بازار مسکن از این حالت رکود خارج شود نیاز است تولید واحد های مسکونی در کانون توجه قرار بگیرد که نیل به این هدف تنها با ساخت ۱ میلیون مسکن در بازه ای دو ساله محقق نخواهد شد و لازم است تعداد بیشتری مسکن در سال احداث گردد.

شادمهر کاظم زاده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود: بررسی آمار های گذشته حاکی از آن است که توجه دولت به حوزه مسکن آن طور که باید نیست و این حوزه از نگاه دولت دور مانده است، با این حال منتظر اجرایی شدن وعده های دولت مبنی بر ساخت مسکن هستیم و امید است چنین طرح هایی نیز در حد حرف باقی نمانند و برای احقاق به موقع آن ها گام های ارزشمندی برداشته شود.

وی با بیان این نکته که مسکن تأثیر به سزایی بر اشتغالزایی دارد، عنوان نمود: انتظار ما این است که دولت بخش مسکن را مورد توجه قرار داده و تمام تلاشش را برای محقق نمودن وعده هایش به کار بگیرد.

کاظم زاده در بخشی از صحبت هایش اذعان نمود: وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر نیست حوزه مسکن را آن طور که باید اداره و کنترل کند، و انتظار می رود دولت همکاری ها و مشارکت های همه جانبه را از این وزارت به عمل آورد ضمن این که ساخت تنها ۱ میلیون واحد مسکونی در بازه ای دو ساله راه به جایی نخواهد برد و هرگز کمک کننده نخواهد بود.

ایرج رهبر به عنوان نایب رئیس انبوه سازان، اذعان نمود: طی ۸ سال گذشته، بازار مسکن از نگاه دور بوده است و مورد بی توجهی قرار گرفته، با این حال طرح های جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است امیدوار کننده به نظر می رسد و امید است بتواند این بازار را از حالت رکود خارج نماید.

وی با بیان این که مسکن با اشتغالزایی پیوند ناگسستنی دارد، اظهار نمود: لازم است که دولت برای اجرای طرح های مورد نظر، بخش خصوصی را هم دخیل کند و تجربه ثابت کرده بخش های خصوصی تنها در صورتی در این راستا همکاری و مشارکت همه جانبه خواهند داشت که دولت اعتماد آن ها را جلب نماید. وی ادامه داد: برای این که بخش های خصوصی مشارکت داشته باشند لازم است سرمایه هایی را دولت در اختیار آن ها قراردهد در غیراینصورت چنانچه سرمایه ای به آن ها واگذار نشود و انتظار رود همه امور را خودشان انجام دهند، مشارکتی از سمت آن ها مشاهده نخواهد شد.

وی با انتقاد از اموری مانند کاغذبازی ها، عنوان کرد: بهتر است فرآیند های دست و پاگیر از میان برداشته شوند و گام هایی در راستای تسهیل امور برداشته گردد تا انجام این قبیل اقدامات برای سرمایه گذاران راحت تر شود.