محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در برخی مناطق، تراکم را افزایش خواهیم داد، اظهار داشت: این کار را با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم بضاعت و کم درآمد در دستور کار قرار خواهیم داد. به گفته این مقام مسئول، سهم بانک ملی از نقدینگی ها ۴۰ درصد است.

ایشان با تأکید بر این که تولید واحد مسکونی ضرورتی مهم و اساسی است، اظهار داشتند: باید روش های جدید اتخاذ گردد تا نیل به این هدف محقق گردد. وی با بیان این که تقویت راهکار های مبتنی بر بازار سرمایه، مهم است عنوان نمود: چنانچه بتوانیم پروژه هایی که متعلق به وزارت راه و شهرسازی را پس از تبدیل به سهام در بازار فرابورس به کار بگیریم، آن چه حاصل می گردد نقدینگی مناسبی است که امکان پیشبرد به موقع پروژه ها را فراهم می سازد.

ایشان از تعامل با مجلس خبر داد و اظهار داشت: این امر رونق مسکن را به همراه خواهد داشت، ضمن این که هر ساخت و سازی در قالب طرح های هادی و جامع به مرحله اجرا خواهد رسید. به گفته این مقام مسئول در مناطقی که امکان افزایش تراکم وجود داشته باشد، وزارت راه به این امر مبادرت خواهد ورزید تا امکان ساخت واحد های مسکونی برای اقشار کم درآمد و کم بضاعت جامعه فراهم گردد.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: می توان اعتبار و بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه ها را از محل کنسرسیوم بین بانک ها تأمین نمود. وی با بیان این که ایجاد کنسرسیوم میان بانک های مختلف راه گشا خواهد بود، اذعان نمود: سهم بانک ملی از نقدینگی ۴۰ درصد است از این رو ارتباط بین بانک ها بسیار کمک کننده خواهد بود.

ایشان با اشاره به این که بسته رونق مسکن اثر مثبتی بر این بازار خواهد گذاشت، اظهار داشتند: باید بانک مسکن را به بانکی توسعه ای بدل سازیم و لازم است برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این مهم، جا بیفتد و نهادینه گردد. وی با بیان این که اجرای پروژه های مختلف نیازمند یک بانک توسعه ای است، عنوان کرد: بهتر است اقدامات لازم برای ایجاد چنین بانکی در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان این که باید تمام تلاشمان را کنیم تا واحد مسکونی در اختیار مردم قرار دهیم، اظهار کرد: امید به خانه دار شدن در میان مردم بسیار مهم است و نباید کاری کرد که مردم امیدشان را از دست دهند. وی با اشاره به این که اجرای دقیق و به موقع برنامه هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده از الزامات است، تصریح کرد: همه ما باید نهایت تلاشمان را به کار بگیریم تا اعتبار و بودجه این مهم تأمین و تهیه گردد و تمام ظرفیت های موجود برای نیل به اهدافمان به کار گرفته شوند.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز