صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد اقدامات و راهکار هایی را در نظر بگیرد تا از این طریق بتواند بازار مسکن را سازماندهی کرده و قیمت اجاره بها را سر و سامان دهد.

ایشان در خصوص ساماندهی بازار مسکن توضیحاتی ارائه نمودند و اظهار داشتند: وزارت راه و شهرسازی تمهیداتی اندیشیده تا به واسطه آن ها بتواند بازار مسکن و بازار اجاره بها را سر و سامان دهد.

وی با تأکید بر این که لازم است به بازار مسکن رسیدگی شود و این بازار سر و سامان داده شود، اظهار نمود: برای نیل به این هدف، در وزارت راه و شهرسازی قرار است کارگروهی ایجاد گردد که هدف اصلی این کارگروه رسیدگی به وضعیت بازار مسکن است. ایشان ادامه دادند: نتیجه این تصمیم طی روز های آتی در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار خواهد گرفت.

ایشان با بیان این که حمایت از مستأجران امری ضروری و الزامی است، عنوان کردند: تسهیلات کم بهره بهترین راهی است که با متوسل شدن به آن می توان از این دست مستأجران حمایت نمود. وی درباره سازندگان واحد های مسکونی هم سخنانی به میان آوردند و اذعان نمودند: لازم است برای سازندگان هم وام های کم بهره در نظر گرفته شود و مصالح ارزان قیمت در اختیار آن ها قرار بگیرد.

ایشان با تأکید بر این نکته که در نظر گرفتن قیمت مبنایی برای مسکن، ضرورتی اساسی است، عنوان نمودند: چنانچه این راهکار در دستور کار قرار بگیرد آنگاه آنان که خانه اولی هستند و یا فاقد مسکن می باشند نیز خواهند توانست به خانه دار شدن فکر کنند.

  • منبع خبر : شهرخبر