نهضت ملی مسکن که با شعارهای زیبا در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت در حال تبدیل شدن به قفس هایی به اسم مسکن و در ادامه طرح های دولت حسن روحانی است.

درحالیکه رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی می گفت به دنبال ساخت خانه های ویلایی و جلوگیری از بلندمرتبه سازی است، شاهد ورود ذی نفعانی هستیم که مشخص نیست چه جایگاهی در طراحی های مسکن کشور دارند.

در همین باره، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ضمن تاکید بر اینکه انتظار بخش خصوصی آن است که دولت و وزارت راه اقدام به ساخت این واحدها نکند و احداث واحدهای مسکونی را به بخش‌های خصوصی (انبوه‌سازان حرفه‌ای و صاحب صلاحیت) واگذار کند. گفت، در یکی از بندها پیشنهاد داده‌ایم تا الگوی ساخت مسکن تغییر کند و واحدهای مسکونی از ۶۰ تا ۷۵ متری احداث شود.

این پیشنهاد یعنی خیانت در روز روشن به مردم زیرا با شعار ساخت مسکن ویلایی رای گرفته شده و در نهایت قرار است به آنها قفس های مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متری واگذار شود. انتظار می رود که وزیر مسکن در برابر این اظهارات واکنش فوری و شفاف داشته باشد.